Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

OSNOVNE INFORMACIJE

 

 Preduzeće je osnovano 1949 godine kao Sresko električno preduzeće. U prethodnom periodu preduzeće je poslovalo pod različitim nazivima, da bi zahvaljujući svome razvoju i integracionim procesima elektrodistributivne djelatnosti izraslo u današnje "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje.

Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje je preduzeće regionalnog tipa i svoju distributivnu djelatnost obavlja na području jugoistočnog dijela Republike Srpske.

 Pored distribucije električne energije, kao djelatnost preduzeća treba spomenuti i djelatnost snabdijevanja električnom energijom, odnosno fakturisanje i naplatu električne energije, zatim projektovanje, izgradnju, rekonstrukcju i sanaciju elektroenergetskih objekata, nadzor nad izvođenjem radova i izradu priključaka na mrežu.

 Sa sjedištem koje se nalazi u Trebinju, preduzeće posluje preko pet radnih jedinica: RJ Elektro-Trebinje, RJ Elektro-Bileća sa poslovnicom Berkovići, RJ Elektro-Gacko, RJ Elektro-Ljubinje i RJ Elektro-Nevesinje.

 

  

Ostvareni rezultati od osnivanja

 

             Imajući u vidu činjenice da je ovo elektrodistributivno preduzeće jedini isporučilac električne energije na području Istočne Hercegovine, njegova uloga je zaista od velike važnosti.

            Efekti, a koji su rezutat realizovanih investicija u prethodnom periodu su višestruki: smanjenje procenta tehničkih gubitaka, povećanje kapaciteta elektrodistributivnih objekata i poboljšanje tehničkih perfomansi energetskih objekata.

                 Porast broja potrošača u ovom distributivnom području, zadnjih godina iznosi prosječno oko 3,30%.

            Preduzeće prosječno godišnje isporuči potrošačima oko 202GWh električne energije, što čini oko 6% od ukupne distributivne potrošnje u Republici Srpskoj, snabdijeva električnom energijom ukupno oko 30000 potrošača od toga 28000 u kategoriji domaćinstava i 2000 potrošača u kategoriji velepotrošnje i ostale potrošnje.

           

 

Osnovni podaci o preduzeću:

 

MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje

Trg Jovana Raškovića br.6

89101 TREBINJE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matični broj jedinstvenog registra: 1779729 

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4401354720000

Poreski identifikacioni broj: 0401354720000

Šifra djelatnosti: 40130