Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dostava računa putem e-mail-a

Kupcima se nudi besplatna usluga dostave računa za utrošenu električnu energiju putem e-mail-a umjesto u štampanom obliku.

Za aktiviranje ove usluge potrebno je:

-  Za Domaćinstva, da kupac lično ili drugo lice sa njegovom ličnom kartom, dođe u našu nadležnu Radnu jedinicu i potpiše odgovarajući Zahtjev.

-  Za Pravna lica, zajednice etažnih vlasnika, radnje, potreban je pečat tog pravnog lica-radnje i lična karta podnosioca Zahtjeva.

Po aktiviranju ove usluge kupcima se više neće slati računi u štampanom obliku. Kupci mogu bez naknade putem Zahtjeva otkazati ovu uslugu.