Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje o sklapanju Ugovora o snabdijevanju

O B A V J E š T E NJ E

o sklapanju Ugovora o snabdijevanju 

 

      Obavještavamo krajnje kupce električne energije iz kategorije "Ostala potrošnja" da su obavezni sklopiti Ugovor o snabdijevanju sa snabdjevačem u ovom slučaju "Elektro-Trebinje" Trebinje, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji br.66/02 i Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, br. 66/06 od juna 2006. god.

       Za sklapanje Ugovora o snabdijevanju električnom energijom obavezni ste dostaviti na protokol RJ "Elektro-Trebinje" Trebinje, sledeće dokumente:

- kopiju lične karte korisnika prostora;

- CIPS prijavu boravka;- JIB;

- Ugovor o korištenju poslovnog prostora;

- Rješenje o registraciji  ili osnivanju ( Osnovni sud, SO);

- Izjavu o roku na koji se sklapa Ugovor;

- Vaš broj kontakt telefona.

      Traženu dokumentaciju obavezni ste dostaviti do 15.03.2007.godine.Vlasnici odnosno korisnici poslovnih prostora koji u predviđenom roku ne dostave traženu dokumentaciju i ne sklope Ugovor o snabdijevanju električnom energijom bit će isključeni sa elektro-mreže.